dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła

adiunkt

pokój: budynek A, pokój 115
telefon: +48 12 662 4618
e-mail: Urszula.Malaga-Tobola@ur.krakow.pl
termin konsultacji: poniedziałek 10:30 -11:30, środa 10:30 – 11:30

Jest absolwentem Wydziału Techniki i Energetyki Rolnictwa (obecnie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki) Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jej praca naukowo – badawcza ukierunkowana jest na zagadnienia ekonomiczno-organizacyjne techniki rolniczej. Jest doktorem habilitowanym nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej, ze specjalnością „Inżynieria i organizacja produkcji zwierzęcej”. Jest autorem i współautorem ponad 100 prac, w tym oryginalnych prac twórczych oraz monografii. Posiada certyfikaty z zakresu „Ochrony własności intelektualnej’ oraz „PRINCE2 Foundation” i jest umieszczona w rejestrze specjalistów z tego zakresu. Współpracuje na płaszczyźnie naukowej i organizacyjnej z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowo-badawczymi. Jest współorganizatorem konferencji naukowych, sekretarzem krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej, członkiem Polskiego Towarzystwa Zastosowań Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej, członkiem Rady Naukowej „Centrum Badawczego Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich” oraz jurorem Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Zainteresowania naukowe skupia głównie wokół zagadnień produkcji zwierzęcej, techniki rolniczej oraz produkcji ekologicznej.