Propozycje tematów prac dyplomowych :

Promotor Proponowane tematy/zakresy pracy *
dr hab. inż., prof UR Michał Cupiał
 1. Projekt informatyczny z zakresu zarządzania, inżynierii rolniczej lub OZE (wykonanie projektu informatycznego, np. aplikacji)
 2. Projekt wyposażenia technicznego wybranych gospodarstw – (badania wybranych obiektów oraz wykonanie projektu ich wyposażenia)
 3. Analiza wykorzystania zintegrowanych systemów zarządzania w wybranej firmie – (studium przypadku)
 4. Analiza wykorzystania IT w wybranych obiektach (np. gospodarstwach, firmach branży rolno-spożywczej, projekt wdrożenia i informatyzacji badanych obiektów)
 5. Zastosowanie ICT w ogrodnictwie
 6. Analiza wykorzystania OZE w rolnictwie- (badania wybranych obiektów)
 7. Temat do ustalenia ze studentem z zakresu (informacja i informatyka w rolnictwie, zarządzanie w inżynierii rolniczej, gospodarstwa ekologiczne, badania ankietowe w gospodarstwach i.in.)
prof. dr hab. Stanisław Kokoszka
 1. Infrastruktura transportowa gospodarstwa rolniczego a wyposażenie w środki i ich wykorzystanie.
 2. Infrastruktura transportowa gospodarstwa rolniczego a nakłady w transporcie rolniczym
 3. Wielkość gospodarstwa i kierunek produkcji a wyposażenie w środki i ich wykorzystanie
 4. Analiza wielkości i struktury przewozów w rolnictwie
 5. Efektywność pracy środków w rolnictwie
 6. Analiza kosztów transportu różnych środków transportowych w zależności od ładowności i zabudowy skrzyni ładunkowej.
 7. Ocena efektywności pracy samochodów w transporcie dystrybucyjnym żywności
 8. Ocena efektywności pracy i nakładów w transporcie samochodowym w zależności od warunków pracy.
 9. Ocena wpływu sposobu za- i wyładunku na efekty pracy środka transportowego
 10. Ocena jakości działalności usługowej przedsiębiorstwa transportowego na wybranym terenie
 11. Organizacja pracy środka transportowego a efekty pracy i ponoszone nakłady
dr inż. Jan Giełżecki
 1. Analiza systemów zasilania ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej przy pomocy podgrzewacza konwencjonalnego i kolektora słonecznego
 2. Zastosowanie przeponowego wymiennika gruntowego w systemach wentylacyjnych
 3. Energetyczne aspekty stosowania pompy ciepła w ogrzewnictwie i klimatyzacji
 4. Analiza wpływu nośnika energii na koszty ogrzewania obiektu szklarniowego o kubaturze 500 m3
 5. Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych technologii spalania biomasy
dr Jerzy Małopolski
 1. Prognozowanie rocznego zużycia energii elektrycznej na terenach wiejskich wybranego województwa w oparciu o teorię chaosu zdeterminowanego
 2. Prognozowanie rocznego zużycia gazu na terenach wiejskich wybranego województwa w oparciu o teorię chaosu zdeterminowanego
dr Krzysztof Molenda
 1. Wytworzenie aplikacji lub systemu (Java, C#, Android, WindowsPhone, Apple iOS, OSX, technologie webowe) rozwiązującej określony problem z zakresu kierunkowego
 2. Obliczenia na dużych zbiorach danych z wykorzystaniem technik Bussines Intelligence, ewentualnie wsparte statystyką
 3. Modelowanie i symulacje systemów
prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń
 1. Poziom obsługi klienta na przykładzie firm produkcyjnych lub usługowych
 2. Modelowanie dostaw substratów pochodzenia rolniczego lub nierolniczego do biogazowni
 3. Poziom wyposażenia gospodarstw w elementy infrastruktury logistycznej
 4. Informatyczne wsparcie firm transportowych
 5. Analiza logistyki zaopatrzenia w wybranym przedsiębiorstwie
 6. Analiza logistyki dystrybucji w wybranym przedsiębiorstwie
 7. Optymalizacja transportu wewnętrznego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
 8. Analiza rynku usług logistycznych
 9. Analiza systemów (WMS) zarządzania magazynem na przykładzie firmy….
 10. Projekt sieci dystrybucji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.
 11. Zarządzanie flotą pojazdów na przykładzie wybranej firmy transportowej
 12. Ocena logistyki na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
 13. Projekt wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością na przykładzie wybranej linii produkcyjnej
 14. Outsourcing jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem
 15. Zarządzanie produkcją z wykorzystaniem narzędzia Lean
 16. Logistyka serwisowa na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
dr Maciej Sporysz
 1. Wykorzystywanie technik data minig do wsparcia problemów decyzyjnych w przedsiębiorstwie
 2. Systemy wspomagania przepływów pracy w firmie …..
 3. Zaawansowana analiza danych przy użyciu narzędzi Business Intelligence
 4. Systemy wspomagania decyzji biznesowych w wybranym przedsiębiorstwie
 5. Wykorzystanie metod ARIMA w prognozowaniu sprzedaży wybranego przedsiębiorstwa (ZiIP)
 6. Wykrywanie anomaliów w odbiorze odpadów z wykorzystaniem metod wielowymiarowych (OZEiGO)
 7. Metody sztucznej inteligencji w alokacji produktów żywnościowych (TRiL)
Dr hab. Dariusz Kwaśniewski
 1. Efektywność ekonomiczna produkcji peletów z trocin (na przykładzie wybranej firmy) (OZEiGO)
 2. Kierunek produkcji i dochody w gospodarstwach ekologicznych (ZIP)
 3. Projekt założenia plantacji topinamburu (OZEiGO)
 4. Ocena efektywności ekonomicznej produkcji biogazu (OZEiGO)
 5. Efektywność ekonomiczna produkcji zbóż w gospodarstwach ekologicznych (ZIP)
 6. Koszty eksploatacji maszyn w gospodarstwach ekologicznych (TRiL)
dr inż. Zbigniew Daniel
 1. Techniczno-eksploatacyjne aspekty pozyskiwania mleka
 2. Ślad wodny (water footprint) w produkcji zwierzęcej
 3. Organizacja odbioru i transportu mleka surowego
 4. Koszty produkcji w różnych technologiach utrzymania zwierząt
dr hab. Wojciech Wdowiak
 1. Audyt i kontroling operacyjny produkcji w przedsiębiorstwie przetwórstwa rolno-spożywczego
 2. Audyt i kontroling strategiczny jako narzędzia zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie rolno-spożywczym
 3. Modernizacja linii produkcyjnej w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego
 4. Audyt operacyjny i diagnoza organizacji produkcji przedsiębiorstwa rolno-spożywczego
 5. Zakres i kierunki modernizacji produkcji w aspekcie zastosowania kontrolingu strategicznego
dr hab. inż. Anna Szeląg-Sikora
 1. Efektywność gospodarowania a aktywność inwestycyjna w zaplecze techniczne w gospodarstwach rolnych.
 2. Produktywność czynników produkcji w zależności od stosowanego systemu gospodarowanie (konwencjonalnego/ekologicznego/ integrowanego).
 3. Zarządzanie marketingowe jako element zarządzania strategicznego w wybranym przedsiębiorstwie.
 4. Rola nowoczesnych technologii informacyjnych w kreowaniu strategii marketingowej wybranego przedsiębiorstwa
 5. Efektywność narzędzi wspomagających wdrażanie rozwiązań innowacyjnych w zakresie usprawnienia przebiegu procesów produkcyjnych.
 6. Obciążenie stanowisk roboczych linii produkcyjnej w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym.
 7. Efektywności produkcji biogazu w świetle analizy kosztowej – studium przypadków
 8. Potencjał rynkowy wytwarzanie energii z produkcji biogazu
 9. Potencjał energetyki prosumenckiej w Polsce na przykładzie wybranej mikroinstalacji w sektorze prywatnym

* szczegółowe tematy do uzgodnienia ze studentem