dr inż. Jan Giełżecki

adiunkt

pokój: budynek F, pokój 5
telefon: +48 12 662 4626
e-mail: jan.gielzecki@ur.krakow.pl
termin konsultacji: czwartek 13.00 -14.00, studia niestacjonarne: sobota 13.30-14.30 (w dniu zjazdu)

Tematyka badawcza to:
– modelowanie numeryczne zjawisk procesów cieplnych,
– ich weryfikacja metodą badań termograficznych,
– określanie i analiza pól temperatury metodą termowizyjną,
– badania gruntowych wymienników ciepła,
– obrazowanie ruchu cząstek w przepływach wymuszonych i konwekcji naturalnej,
– weryfikacja modeli numerycznych przy wykorzystaniu cyfrowej anemometrii obrazowej,
– opracowywanie programów komputerowych: do obliczeń bilansowych, opracowywanie metodyki obliczeń numerycznych oraz obliczeniami numerycznymi: wymiany ciepła w piecach
– akumulacyjnych, pól temperatury w chłodzonych wlewkach.
– wykonywanie obliczeń: emisji pyłu i gazu, procesów spalania, nagrzewania wsadu.
– zastosowanie metody termograficznej w wyznaczaniu charakterystyk temperaturowych materiałów stosowanych w termicznych ochronach osobistych służb ratowniczych.

Pozostałe kierunki zainteresowań naukowych to:
teoria i technika procesów spalania z uwzględnieniem spalania biomasy, piroliza, zgazowanie, termodynamika, symulacja przepływu ciepła i płynów – CFD, termiczne przetwarzanie i utylizacja wybranych grup odpadów, urządzenia energetyki konwencjonalnej i niekonwencjonalnej, odnawialne źródła energii (gruntowe wymienniki ciepła, akumulatory ciepłą, elektrownie wiatrowe, kolektory słoneczne), inżynieria środowiska, pomiary cieplne, termodynamika, hodowla alg na cele energetyczne, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w uprawach pod osłonami, wpływ wybranych zabiegów technologicznych i technicznych na kluczowe parametry mikroklimatu w uprawach pod osłonami, analiza danych pomiarowych uzyskanych podczas badań oraz tworzenie baz danych do procesu modelowania parametrami mikroklimatu w uprawach pod osłonami, wykorzystanie utworzonych baz danych i modeli w procesach sterowania mikroklimatem, zastosowanie modeli matematycznych w projektowaniu systemów sterowania parametrami powietrza w uprawach pod osłonami.